Ενίσχυση της Ίδρυσης & Λειτουργίας Νέων Επιχειρήσεων

Ξεκίνησαν στις 18 Δεκεμβρίου 2023 οι υποβολές αιτήσεων για το πρόγραμμα Ενίσχυση της Ίδρυσης και Λειτουργίας Νέων Μικρομεσαίων Επιχειρήσεων, συνολικού προϋπολογισμού 190.000.000€.

Η Δράση του Υπουργείου Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών επιχορηγεί επενδυτικά έργα ύψους από 30.000€ έως 400.000€, στοχεύοντας στην ενίσχυση Μικρομεσαίων Επιχειρήσεων (πλην των ΚΑΔ του λιανικού εμπορίου, της εστίασης και του τουρισμού).

Το ύψος της επιχορήγησης ανέρχεται στο 45% επί του επιχορηγούμενου προϋπολογισμού, ενώ η επιχορήγηση δύναται να αυξηθεί έως και 60%, ως εξής:
> κατά 10% εφόσον η επένδυση πραγματοποιηθεί σε απομακρυσμένη ή πυρόπληκτη ή σεισμόπληκτη ή πλημμυροπαθή περιοχή ή μικρά νησιά ή / και
> επιπλέον 5% με τη δήλωση απασχόλησης τουλάχιστον 1 ΕΜΕ, τον πρώτο χρόνο μετά την ολοκλήρωση της επένδυσης.

Οι υποβολές των αιτήσεων διαρκούν έως τις 29.02.2024 χωρίς σειρά προτεραιότητας. Θα προκριθούν προς αξιολόγηση όσα επενδυτικά έργα συγκεντρώνουν βαθμολογία άνω των 70 βαθμών [Συγκριτική Αξιολόγηση].

Επιχορηγούμενες Δαπάνες:

Οι επιλέξιμες κατηγορίες δαπανών καθώς και το μέγιστο ανώτατο όριο αυτών, περιλαμβάνουν:

  • Κτίρια, Εγκαταστάσεις και Περιβάλλον Χώρος [έως 80% επί του Προϋπολογισμού
  • Μηχανήματα - Εξοπλισμός
  • Ψηφιακός Εξοπλισμός και Λογισμικό
  • Λοιπός Εξοπλισμός
  • Δαπάνες Προβολής και Διαφήμισης [έως 10.000€]
  • Συμβουλευτικές Υπηρεσίες
  • Μεταφορικά Μέσα [υποχρεωτικά ηλεκτρικά, έως 50.000€]
  • Έμμεσες δαπάνες (πρόσθετο bonus 7% επί του έργου).

Δικαιούχοι - Βασικές Προϋποθέσεις
Δικαιούχοι είναι Πολύ Μικρές, Μικρές, και Μεσαίες Επιχειρήσεις οι οποίες κατά την αίτηση ανήκουν σε μια από τις ακόλουθες μορφές:

Κατηγορία Α. Υπό ίδρυση Επιχειρήσεις, οι οποίες θα συσταθούν μετά την ημερομηνία έκδοσης της προκήρυξης της Δράσης (και έως και την πρώτη εκταμίευση της επιχορήγησης), και θα δραστηριοποιηθούν αποκλειστικά σε επιλέξιμους ΚΑΔ.

Κατηγορία Β. Νεοσύστατες Επιχειρήσεις, οι οποίες έκαναν έναρξη στην ΑΑΔΕ μετά τις 19.12.2022 και οι οποίες θα δραστηριοποιούνται αποκλειστικά σε επιλέξιμους ΚΑΔ της Δράσης κατά την υποβολή της αίτησης χρηματοδότησης, αλλά και καθόλη τη διάρκεια υλοποίησης του επενδυτικού σχεδίου και μέχρι την αποπληρωμή της επένδυσης.

Σημαντικά Σημεία Επιλεξιμότητας

> Απαιτούνται ακριβή στοιχεία χωροθέτησης του τόπου υλοποίησης της επένδυσης όπως Τίτλοι Ιδιοκτησίας με μεταγραφή σε Υποθηκοφυλακείο ή Μισθωτήριο άνω των 6 ή 12 ετών, αναλόγως αν πρόκειται για ανέγερση.

> Ζητείται να υπάρχει εκ των προτέρων (σε περίπτωση κτηριακών) είτε Οικοδομική Άδεια, είτε Αίτηση Έκδοσης Οικοδομικής Αδείας (συνοδευόμενη από προέγκριση οικοδομικής αδείας ή βεβαίωση όρων δόμησης), είτε Προέγκριση Οικοδομικής Αδείας, είτε Βεβαίωση Όρων Δόμησης, είτε Αίτηση Προέγκρισης Οικοδομικής Αδείας - αίτηση βεβαίωση όρων δόμησης.

# Διαδικασία Αξιολόγησης των Προγραμμάτων

Απαραίτητη προϋπόθεση για να αξιολογηθεί μια αίτηση, είναι να συγκεντρώνει κατ' ελάχιστον 70 βαθμούς. Όσο υψηλότερη η βαθμολογία, τόσο αυξημένες οι πιθανότητες οριστικής έγκρισης.

Τα κριτήρια βαθμολόγησης αφορούν στην ύπαρξη Ιδίας Συμμετοχής (για το 60% τουλάχιστον του μη επιχορηγούμενου μέρους), στην Ωριμότητα του έργου (ύπαρξη απαιτούμενων οικοδομικών αδειών, όρων δόμησης κτλ), στη σαφήνεια και πληρότητα του επενδυτικού σχεδίου, στην ρεαλιστικότητα του χρονοδιαγράμματος υλοποίησης καθώς και στην καινοτομία (RIS). Επίσης προσμετράται η αποδεικνυόμενη (συναφής) εμπειρία και οι τίτλοι σπουδών.

Αντίστοιχο Πρόγραμμα Ενίσχυσης Νέων Τουριστικών Επιχειρήσεων

Στο αντίστοιχο πρόγραμμα Τουρισμού Ενίσχυση της Ίδρυσης και Λειτουργίας Νέων Μικρομεσαίων Τουριστικών Επιχειρήσεων (συνολικού προϋπολογισμού 160 εκ ευρώ), ισχύουν οι ίδιες προϋποθέσεις και τα ίδια ποσοστά επιχορήγησης, με κύριες διαφορές ότι:

> Το ελάχιστο ποσό επένδυσης είναι 80.000 ευρώ.
> Δεν εντάσσονται η Μύκονος και Σαντορίνη.
> Σε περίπτωση Καταλυμάτων, είναι επιλέξιμα Ξενοδοχεία (κατ' ελάχιστον 4 αστέρων και 12 κλινών), Ενοικιαζόμενα Διαμερίσματα/ Δωμάτια (κατ' ελάχιστον 4 κλειδιών και 12 κλινών), Τουριστικές επιπλωμένες κατοικίες (3 κατοικίες και άνω).
> Δεν είναι επιτρεπτή η συμμετοχή Φυσικού/ Νομικού Προσώπου, εάν διαθέτει ήδη αντίστοιχη επιχειρηματική δραστηριότητα (εξετάζεται η λειτουργία σε 2ψήφιο ΚΑΔ).

[Δείτε εδώ το πρόγραμμα του Τουρισμού]


Το Κέντρο Επενδύσεων παρέχει πλήρη και ολοκληρωμένη υποστήριξη, από τον πρώτο έλεγχο επιλεξιμότητας καθώς και στην εκπόνηση - υποβολή μιας ορθής αίτησης για την επίτευξη ενός άριστου αποτελέσματος.

Τα υψηλά ποσοστά επιτυχίας στα πρόσφατα επιχορηγούμενα προγράμματα αποτελούν την εγγύηση για την άριστη υποστήριξη από το γραφείο μας. Δείτε επιτυχημένα παραδείγματα Εγκεκριμένων Επιχειρήσεων.

Ο μεγάλος αριθμός των έργων που έχουμε διεκπεραιώσει και οι σταθερές συνεργασίες με τους πελάτες μας, σε συνδυασμό με το έμπειρο ανθρώπινο δυναμικό υψηλής τεχνογνωσίας, μας καθιστά ως ένα πρότυπο γραφείο.

Τα υψηλά ποσοστά επιτυχίας/ εγκρίσεων στα Επιχορηγούμενα Προγράμματα αποτελούν την εγγύηση για την άριστη υποστήριξη από το γραφείο μας.

#ΠΕΠ, #Τουρισμός, #ΟΑΕΔ, #ΕΣΠΑ, #Covid Ενισχύσεις, #Αναπτυξιακός Νόμος, #ΤΕΠΙΧ


Περισσότερες πληροφορίες στα 2118505001, 2810823002, (info@kei.gr).