Στόχος η Ολική Ποιότητα για τον όμιλο Blackbird

Η εταιρεία μας έλαβε τριπλή Πιστοποίηση για τα Συστήματα Διαχείρισης Ποιότητας, Υγείας και Ασφάλειας στην εργασία, και Περιβαλλοντική Διαχείριση. 

Συγκεκριμένα ο όμιλος Blackbird εμπιστεύθηκε την τεχνική επάρκεια του στον διεθνώς Αναγνωρισμένο Φορέα BQC και πιστοποιήθηκε σύμφωνα με τα διεθνή Πρότυπα Συστημάτων Διαχείρισης Ποιότητας:

  • ISO 9001:2015 [Σύστημα Διαχείρισης Ποιότητας]
  • ISO 14001:2015 [Σύστημα Περιβαλλοντικής Διαχείρισης]
  • ISO 45001:2018 [Σύστημα Διαχείρισης Υγείας & Ασφάλειας στην Εργασία]


Η τριπλή αυτή πιστοποίηση έρχεται ως εγγύηση της ποιότητας και των στόχων διαρκούς βελτίωσης που έχουμε θέσει σε όλο το εύρος της εταιρικής μας λειτουργίας καθώς και των επιχειρησιακών διαδικασιών.

ISO 9001:2015 Το πρότυπο ΕΝ ISO 9001 στη νέα έκδοση του έτους 2015, εκτός των άλλων απαιτήσεων, επιβάλει την ύπαρξη συστήματος μέτρησης της αποδοτικότητας των διεργασιών που υλοποιεί η εταιρεία και τη θέσπιση μετρήσιμων στόχων που οδηγούν σε συνεχή βελτίωσή της.

ISO 14001:2015 Το πρότυπο EN ISO 14001 στη πρόσφατη έκδοση του έτους 2015 επιβάλει στην εταιρεία την πρόληψη της ρύπανσης και την τήρηση της περιβαλλοντικής νομοθεσίας, προκειμένου να προλαμβάνονται οι περιβαλλοντικές προδιαγραφές και να διασφαλίζεται η κυκλική οικονομία.

ISO 45001:2018 Το πρότυπο EN ISO 45001 στη νέα έκδοση του έτους 2018, απαιτεί μεταξύ άλλων, την εναρμόνιση των διαδικασιών της εταιρείας με τις νομικές και κανονιστικές απαιτήσεις σχετικές με την Υγεία και Ασφάλεια στην Εργασία, προκειμένου να επιτυγχάνεται η πρόληψη και αποφυγή ατυχημάτων καθώς και η βελτίωση των συνθηκών εργασίας.

quote

Πιστοποιημένη Εταιρεία κατά ISO, με στόχο τη διαρκή βελτίωση και εξέλιξη των διαδικασιών.

quote

Τα πεδία των Υπηρεσιών για τα οποία η εταιρεία μας έχει πιστοποιηθεί κατά ISO καλύπτουν τους παρακάτω τομείς:

  • Οικονομοτεχνικές και Επιχειρησιακές μελέτες.
  • Ένταξη Επιχειρήσεων σε Αναπτυξιακά Προγράμματα.
  • Υπηρεσίες Υποστήριξης - Συμβουλευτικής Επιχειρήσεων.
  • Συστήματα Διαχείρισης Ποιότητας


Με τον τρόπο αυτό, αποδεικνύεται η ύπαρξη συστήματος μέτρησης της αποδοτικότητας των διεργασιών που υλοποιούνται, και θεσπίζονται μετρήσιμοι στόχοι που οδηγούν σε συνεχή βελτίωση, πέραν λοιπών απαιτήσεων. Επιπρόσθετα η εταιρεία μας διατηρεί τη συνεχή δέσμευση της για παροχή ποιοτικών και αποτελεσματικών υπηρεσιών, εστιάζοντας:


– Στην άμεση ανταπόκριση σε ανάγκες και προσδοκίες των πελατών της, με έμφαση στη λειτουργικότητα και αυτοματοποίηση των διαδικασιών και στο υψηλό επίπεδο γνώσεων του προσωπικού.
– Στην πλήρη εξυπηρέτηση και ανταπόκριση, αναπτύσσοντας αίσθηση ασφάλειας, σιγουριάς και σχέση εμπιστοσύνης με τους Πελάτες.
– Στη βέλτιστη αποδοτικότητα και αποτελεσματικότητα διαχείρισης των υπηρεσιών της και μεγιστοποίηση της ικανοποίησης των Πελατών.


Τα πρότυπα Διασφάλισης Ποιότητας [Συστήματα ΕΝ ISO] αφορούν όλες τις επιχειρήσεις και τους οργανισμούς, ιδιωτικού και δημόσιου χαρακτήρα, ανεξάρτητα από τον τύπο τους, το μέγεθός τους και τη δραστηριότητα ή τα προϊόντα/υπηρεσίες που παρέχουν.