Βελτίωση Υπηρεσιών της εταιρείας μας

Στα πλαίσια της διαρκούς βελτίωσης της ποιότητας, τόσο της εταιρείας μας, όσο και του ευρύτερου πλαισίου των Συμβουλευτικών Υπηρεσιών, ο Όμιλος Blackbird ζητάει την άποψή σας στο παρακάτω ερωτηματολόγιο.  


Έρευνα Ικανοποίησης Πελατών Κέντρου Επενδύσεων 

[Blackbird Business Consultants Group].

Το ερωτηματολόγιο αφορά στην ικανοποίηση πελατών που συνεργάστηκαν με το Κέντρο Επενδύσεων [Blackbird Business Consultants Group] σε μια τουλάχιστον από τις ακόλουθες υπηρεσίες:

  • Επιχορηγούμενα Προγράμματα
  • Διαγωνισμούς Δημοσίου
  • Απόκτηση Ψηφιακής Υπογραφής
  • Συμβουλευτική Καθοδήγηση ISO
  • Υπηρεσία Ενημέρωσης Διαγωνισμών Δημοσίου

Η γνώμη σας είναι πολύτιμη, καθώς μέσα από το παρόν εργαλείο έρευνας μας βοηθάτε να βελτιωθούμε ενώ παράλληλα μπορούμε να κατανοήσουμε τις πραγματικές ανάγκες σας.

Η συμπλήρωση διαρκεί λιγότερο από 5’ και δεν απαιτεί προσωπικά δεδομένα.

Σας ευχαριστούμε εκ των προτέρων.

[Η μέτρηση ικανοποίησης πελατών προσφέρει αντικειμενική πληροφόρηση όχι μόνο για την ποιότητα των υπηρεσιών που προσφέρει μια επιχείρηση, αλλά και για τη συνολική εικόνα, τη δομή και τη λειτουργία της, συντελώντας στον προσδιορισμό των μειονεκτημάτων και των πλεονεκτημάτων των πολιτικών της.]