Ο Όμιλος Blackbird στα πλαίσια της ορθούς και υπεύθυνης ανάπτυξης των επιχειρησιακών διεργασιών, εφαρμόζει συστήματα διαχείρισης ποιότητας στα οποία έχει και λάβει τις αντίστοιχες Πιστοποιήσεις. Η εταιρεία μας έχει λάβει Πιστοποίηση στα ακόλουθα Διεθνή Πρότυπα Διασφάλισης Ποιότητας:

[ISO 9001:2015], διεθνές Πρότυπο Διαχείρισης Ποιότητας

[ISO 45001:2018], διεθνές Πρότυπο Διαχείρισης Συστημάτων Υγείας και Ασφάλειας στην εργασία

[ISO 14001:2015], διεθνές Πρότυπο Συστημάτων Περιβαλλοντικής Διαχείρισης


Το πεδίο εφαρμογής των παραπάνω Συστημάτων καλύπτει την δραστηριοποίηση στους ακόλουθους τομείς:

  • Υπηρεσίες Υποστήριξης και Συμβουλευτικής Επιχειρήσεων.
  • Οικονομοτεχνικές και Επιχειρησιακές μελέτες.
  • Ένταξη Επιχειρήσεων σε Αναπτυξιακά Προγράμματα.
  • Επιχειρηματική Ανάπτυξη και Πληροφορική.
  • Υπηρεσίες Ψηφιακής Υπογραφής.
  • Επιχειρηματικη Ανάπτυξη και Τεχνολογικές Λύσεις Εφαρμογών.

Με την εφαρμογή διεθνών προτύπων πιστοποίησης, πέραν λοιπών απαιτήσεων, επιβάλεται η ύπαρξη συστήματος μέτρησης της αποδοτικότητας των διεργασιών που υλοποιούνται και θεσπίζονται μετρήσιμοι στόχοι που οδηγούν σε συνεχή βελτίωση.

Τα πρότυπα Διασφάλισης Ποιότητας [Συστήματα ΕΝ ISO] αφορούν σε όλες τις επιχειρήσεις και τους οργανισμούς, ιδιωτικού και δημόσιου χαρακτήρα, ανεξάρτητα από τον τύπο τους, το μέγεθός τους και τη δραστηριότητα ή τα προϊόντα/υπηρεσίες που παρέχουν.

Σύστημα Ποιότητας ΕΝ ISO 9001:2015

Το πρότυπο ISO 9001:2015 αφορά όλες τις επιχειρήσεις και τους οργανισμούς, ιδιωτικού και δημόσιου χαρακτήρα, ανεξάρτητα από τον τύπο τους, το μέγεθός τους και τη δραστηριότητα ή τα προϊόντα/υπηρεσίες που παρέχουν.

Σύστημα Ποιότητας ΕΝ ISO 45001:2018

Το πρότυπο EN ISO 45001 στη νέα έκδοση του έτους 2018, απαιτεί μεταξύ άλλων, την εναρμόνιση των διαδικασιών της εταιρείας με τις νομικές και κανονιστικές απαιτήσεις σχετικές με την Υγεία και Ασφάλεια στην Εργασία, προκειμένου να επιτυγχάνεται η πρόληψη και αποφυγή ατυχημάτων καθώς και η βελτίωση των συνθηκών εργασίας.

Σύστημα Ποιότητας ΕΝ ISO 14001:2015

Το πρότυπο EN ISO 14001 στη νέα έκδοση του έτους 2015, μεταξύ των απαιτήσεων του, επιβάλει στην εταιρεία την πρόληψη της ρύπανσης και την τήρηση της περιβαλλοντικής νομοθεσίας, προκειμένου να προλαμβάνονται οι περιβαλλοντικές πολιτικές προστασίας και να εξασφαλίζεται η συνεχής βελτίωση.


Μια εταιρεία που έχει εγκαταστήσει και εφαρμόζει ένα Σύστημα Διασφάλισης Ποιότητας, εφόσον είναι πιστοποιημένο, καλύπτει όλες τις απαιτήσεις του προτύπου όπως η συνεχής βελτίωση, περιλαμβάνοντας διαδικασίες ελέγχου της αποδοτικότητας των διεργασιών Υλοποίησης των Υπηρεσιών και Εξυπηρέτησης Πελατών.

Πιστοποιήσεις ISO του Ομίλου Blackbird
place
place
place
  • ISO 9001:2015
  • ISO 14001:2015
  • ISO 45001:2018