Δημοσιεύθηκαν οι προκηρύξεις του Β' Κύκλου του Νέου Αναπτυξιακού Νόμου για το Καθεστώς "Ενίσχυση Τουριστικών Επενδύσεων" το οποίο επιχορηγεί επενδυτικά σχέδια στον τομέα του Τουρισμού, και για το Καθεστώς "Μεταποίηση - Εφοδιαστική Αλυσίδα" το οποίο επιχορηγεί επενδυτικά σχέδια στον τομέα της Μεταποίησης (πλην γεωργικών προϊόντων) & της Εφοδιαστικής Αλυσίδας (logistics).


Δικαιούχοι του προγράμματος είναι Υφιστάμενες & Νεοσύστατες επιχειρήσεις για επενδυτικά έργα που ανήκουν σε μια από τις παρακάτω περιπτώσεις:

Ίδρυση νέας μονάδας.
Επέκταση της δυναμικότητας υφιστάμενης μονάδας.
Διαφοροποίηση της παραγωγής μιας μονάδας σε νέες υπηρεσίες.
Θεμελιώδη αλλαγή του συνόλου της παραγωγικής διαδικασίας.


Οι αιτήσεις συμμετοχής υποβάλλονται από τις 12 Ιουνίου έως 13 Οκτωβρίου 2023 [Καθεστώς Τουρισμού] & και από τις 1 Ιουνίου 2023 έως 29 Σεπτεμβρίου 2023 [Καθεστώς Μεταποίησης/ Εφοδιαστικής]. Η αξιολόγηση είναι συγκριτική (χωρίς σειρά προτεραιότητας) ενώ τα αποτελέσματα των Αξιολογήσεων αναμένεται να είναι άμεσα.

# Βασικά Στοιχεία του Αναπτυξιακού Νόμου

Το πρόγραμμα αφορά σε όλες τις μορφές Εταιρειών (πλην Ατομικής Επιχείρησης) για ελάχιστο ύψος επένδυσης ως εξής:
• από 100.000 € και άνω για πολύ μικρές επιχειρήσεις.
• από 250.000 € και άνω για μικρές επιχειρήσεις.
• από 500.000 € και άνω για μεσαίες επιχειρήσεις.
• από 1.000.000 € και άνω για μεγάλες επιχειρήσεις.


Επιχορηγούνται δαπάνες για Κτηριακά Έργα, Διαμόρφωση Περιβάλλοντος Χώρου, Μηχανολογικού/ Λοιπού Εξοπλισμό καθώς και Ξενοδοχειακό Εξοπλισμό - Έπιπλα κτλ. Επίσης ενισχύονται άυλες δαπάνες, αμοιβές συμβούλων/ μελέτες (οι επιλέξιμες δαπάνες περιγράφονται εδώ).

Οι μικρές επιχειρήσεις λαμβάνουν το 80% του Χάρτη Ενισχύσεων όταν πρόκειται για επιχορήγηση, πλην ορισμένων "Eιδικών Kατηγοριών" όπου λαμβάνουν το 100% της ενίσχυσης. Σε περίπτωση που αντί για επιχορήγηση, ζητηθεί φορολογική απαλλαγή, τότε λαμβάνουν το 100% του χάρτη.

Οι μεσαίες και μεγάλες επιχειρήσεις λαμβάνουν το 80% του Χάρτη Ενισχύσεων όταν πρόκειται για φοροαπαλλαγή, πλην ορισμένων "ειδικών κατηγοριών" όπου λαμβάνουν το 100% της ενίσχυσης. [Δεν προβλέπεται ενίσχυση με τη μορφή επιχορήγησης.

Το Κέντρο Επενδύσεων [Blackbird Group] παρέχει πλήρη και ολοκληρωμένη υποστήριξη, από τον πρώτο έλεγχο επιλεξιμότητας καθώς και στην εκπόνηση - υποβολή μιας ορθής αίτησης για την επίτευξη ενός άριστου αποτελέσματος.

Τα υψηλά ποσοστά επιτυχίας στα πρόσφατα επιχορηγούμενα προγράμματα αποτελούν την εγγύηση για την άριστη υποστήριξη από το γραφείο μας. Δείτε επιτυχημένα παραδείγματα Εγκεκριμένων Επιχειρήσεων.

Περισσότερες πληροφορίες στα 2118505001, 2810823002, (info@kei.gr).