Οι Διαγωνισμοί Δημοσίου είναι η διαδικασία εκείνη με την οποία οι Φορείς του Ελληνικού Δημοσίου ζητούν και αναθέτουν σε επιχειρήσεις (οικονομικούς φορείς) την προμήθεια προϊόντων, την παροχή υπηρεσιών, καθώς και την υλοποίηση δημοσίων έργων.

Οι Φορείς του Ελληνικού Δημοσίου είναι οι κυβερνητικοί οργανισμοί και οι δημόσιες οντότητες, όπως οι Οργανισμοί Τοπικής Αυτοδιοίκησης (Δήμοι, Περιφέρειες, Περιφερειακές Ενότητες), η Κεντρική Διοίκηση (Υπουργεία, Δημόσιοι Οργανισμοί), οι Φορείς Υγείας και Λοιποί Φορείς Δημοσίου.


Στους Φορείς Δημοσίου περιλαμβάνονται: Αναπτυξιακές Εταιρείες, Δημοτικές Επιχειρήσεις, Κοινωφελείς Επιχειρήσεις, ΝΠΔΔ, Ομοσπονδίες, Επιμελητήρια, Δημοτικοί Παιδικοί Σταθμοί, Αθλητικοί Οργανισμοί, Δημόσιες Βιβλιοθήκες, Σύνδεσμοι Διαχείρισης Αποβλήτων, Δημοτικά Λιμενικά Ταμεία, Εφετεία, Πρωτοδικεία, Ειρηνοδικεία, Εθνικά Κέντρα, ΕΛΤΑ, ΔΕΗ, Ιδρύματα, Πολιτιστικά Κέντρα, Οργανισμοί Δημοσίου, Σχολικές Επιτροπές, κά.|

Οι ανάγκες των παραπάνω ποικίλλουν και μπορεί να περιλαμβάνουν οτιδήποτε κρίνεται απαραίτητο για την ορθή και αδιάλειπτη λειτουργία τους

Ενδεικτικά στα είδη των Κρατικών Προμηθειών περιλαμβάνονται:

  • Εξοπλισμός και υλικά: οχήματα, ανταλλακτικά, μηχανογραφικός εξοπλισμός & λογισμικά, συστήματα τηλεπικοινωνιών και λοιπά υλικά.
  • Υπηρεσίες τρίτων: συντήρηση, καθαριότητα, ασφάλεια, μεταφορές, κατάρτιση και εκπαίδευση.
  • Προμήθειες για την υγεία και την ασφάλεια: είδη υγιεινής, καθαριότητας, ευπρεπισμού, ιατρικό εξοπλισμό, φάρμακα & φαρμακευτικές ουσίες.
  • Επισιτιστικές υπηρεσίες: Σχολικά γεύματα, τρόφιμα, catering και προμήθειες για την προετοιμασία των γευμάτων.
  • Εκπαιδευτικός Τομέας: Σχολικά είδη, εκπαιδευτικό υλικό, εξοπλισμός, εκπαιδευτικές εγκαταστάσεις, υπηρεσίες εκτύπωσης διδακτικών βιβλίων, εκτυπώσεις.
  • Τεχνικές - Συμβουλευτικές υπηρεσίες: οικονομική διαχείριση, περιβάλλον, χωροταξία και άλλα.
  • Κατασκευαστικά έργα: ανέγερση δημόσιων κτιρίων, γεφυρών, δρόμων και υδραγωγείων.


Για όλα τα παραπάνω διενεργούνται Διαγωνισμοί Δημοσίων Έργων και Κρατικών Προμηθειών, ώστε να τεθούν υπόψη οι προδιαγραφές και οι προϋποθέσεις της κάθε ανάγκης. Εν συνεχεία υποβάλλονται προσφορές από τους ενδιαφερόμενους υποψήφιους προμηθευτές και ακολουθεί η αξιολόγηση των προσφορών. Επιλέγεται η βέλτιστη προσφορά βάσει κριτηρίων επιλογής, όπως η τιμή, η σχέση ποιότητας - τιμής, η εμπειρία του προμηθευτή κα.

Έχοντας πρόσβαση σε μια ολοκληρωμένη ενημέρωση όσων διαγωνισμών δημοσιεύονται καθημερινά, μια επιχείρηση μπορεί να προετοιμαστεί για τη συμμετοχή στους ως υποψήφιοι προμηθευτές.


Στατιστικά Διαγωνισμών Δημοσίου

Η εικόνα για τους Δημόσιους Διαγωνισμούς που λαμβάνουν χώρα στην Ελληνική Επικράτεια, δίνεται μέσα από το Τμήμα Διαγωνισμών Έργων, Μελετών και Τεχνικών Υπηρεσιών, της Διεύθυνσης Διαγωνισμών Δημοσίων Συμβάσεων.

Τα στατιστικά στοιχεία για το έτος 2022 περιλαμβάνουν σχεδόν 230.000 Συμβάσεις συνολικής αξίας άνω των 11,5 δις ευρώ. Η εικόνα αυτή δίνεται μέσα από το Τμήμα Διαγωνισμών Έργων, Μελετών και Τεχνικών Υπηρεσιών, της Διεύθυνσης Διαγωνισμών Δημοσίων Συμβάσεων. Αναλυτικά στην Ελληνική Επικράτεια οι Δημόσιοι Διαγωνισμοί που έλαβαν χώρα αναλύονται ως εξής:

>
 8.000 Δημόσια Έργα αξίας 4 δις ευρώ

120.000 Προμήθειες αξίας 3,8 δις ευρώ

90.000 Υπηρεσίες 3,5 δις ευρώ

> 5.500 Μελέτες, Τεχνικές Υπηρεσίες αξίας 0,2 δις ευρώ


Οι αναθέσεις έγιναν από περισσότερους από 2.500 Φορείς Δημοσίου.


Στατιστικά Δημοσίων Συμβάσεων για το 1ο εξάμηνο 2023

Για το 1ο εξάμηνο του έτους 2023 έχουν καταγραφεί 118.000 Συμβάσεις Διαγωνισμών Δημοσίου, συνολικής αξίας 9,5 δις ευρώ, δεδομένα προερχόμενα μέσα από την Διαδικτυακή Πύλη Ηλεκτρονικών Δημοσίων Συμβάσεων του "προμηθεύς".


Οι Φορείς Δημοσίου που προχώρησαν σε Ανάθεση του Έργου έχουν ξεπεράσει ως τώρα τους 2.200. Ανήκουν στην Κεντρική Διοίκηση, σε Οργανισμούς Τοπικής Αυτοδιοίκησης (Δήμοι, Περιφέρειες), Φορείς Υγείας και Λοιπούς φορείς Ελληνικού Δημοσίου (Δημοτικές Επιχειρήσεις, Αναπτυξιακές εταιρείες, Αθλητικοί οργανισμοί, Σχολικές Επιτροπές, Φορείς Διαχείρισης, Επιμελητήρια κά).


Συνολικά το 1ο εξάμηνο του 2023 συνάφθηκαν 118.000 Συμβάσεις, από 18.000 Τελικούς Αναδόχους (Επιχειρήσεις), των οποίων οι Οικονομικές Προσφορές έγιναν αποδεκτές.

  

Συγκριτικά αποτελέσματα 1ου εξαμήνου 2022 με 1ο εξάμηνο 2023 για Ενδεικτικά Προϊόντα/ Υπηρεσίες


> Εμπόριο καθαριστικών ειδών, υγιεινής κτλ:
1ο εξάμηνο 2022: 1182 διακηρύξεις
1ο εξάμηνο 2023: 1303 διακηρύξεις


> Λογιστικές Υπηρεσίες:
1ο εξάμηνο 2022: 704 διακηρύξεις
1ο εξάμηνο 2023: 809 διακηρύξεις


> Είδη Ατομικής Προστασίας:
1ο εξάμηνο 2022: 198 διακηρύξεις
1ο εξάμηνο 2023: 235 διακηρύξεις


> Υπηρεσίες Καθαριότητας:
1ο εξάμηνο 2022: 2847 διακηρύξεις
1ο εξάμηνο 2023: 2941 διακηρύξεις


> Εργασίες συντήρησης, ανακαινίσεων κτλ:
1ο εξάμηνο 2022: 1583 διακηρύξεις
1ο εξάμηνο 2023: 2096 διακηρύξεις


> Έργα Πρασίνου:
1ο εξάμηνο 2022: 2740 διακηρύξεις
1ο εξάμηνο 2023: 2897 διακηρύξεις


> Υπηρεσίες Φύλαξης:
1ο εξάμηνο 2022: 2439 διακηρύξεις
1ο εξάμηνο 2023: 2700 διακηρύξεις


> Ηλεκτρολογικές Υπηρεσίες:
1ο εξάμηνο 2022: 6174διακηρύξεις
1ο εξάμηνο 2023: 5561 διακηρύξεις


> Προμήθεια Τροφίμων:
1ο εξάμηνο 2022: 7972 διακηρύξεις
1ο εξάμηνο 2023: 7593 διακηρύξειςΛοιπά Στατιστικά Στοιχεία:

Οι Συμβάσεις καταγράφονται μέσα από την Διαδικτυακή Πύλη Ηλεκτρονικών Δημοσίων Συμβάσεων του "προμηθεύς" και περιλαμβάνουν:

> Απευθείας Αναθέσεις,

> Ηλεκτρονικούς Διαγωνισμούς

> Έγχαρτους Διαγωνισμούς

> Μικροπρομήθειες


Το μεγαλύτερο μέρος των συμβάσεων είναι «Απευθείας Ανάθεση» (85.000 στις 118.000 συμβάσεις), "Ανοιχτή Διαδικασία" (18.000 στις 118.000), "Διαπραγμάτευση χωρίς προηγούμενη Δημοσίευση" (3.250) και "Ανταγωνιστική Διαδικασία με Διαπραγμάτευση" (2.220 ), ενώ τα υπόλοιπα αφορούν σε μικρότερους αριθμούς όπως "σύμπραξη καινοτομίας", "κλειστή διαδικασία κτλ.

Τα δεδομένα προέρχονται από Τμήμα Διαγωνισμών Έργων, Μελετών και Τεχνικών Υπηρεσιών, Διεύθυνση Διαγωνισμών Δημοσίων Συμβάσεων, ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΠΟΔΟΜΩΝ ΚΑΙ ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ.

Η πληροφόρηση παρέχεται μέσα από τη Διαδικτυακή Πύλη Ηλεκτρονικών Δημοσίων Συμβάσεων promitheus.gov.gr για όλους τους Ηλεκτρονικούς και Έγχαρτους Διαγωνισμούς Δημοσίου.